Εκπαίδευση

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε βιωματικές δράσεις με πολιτιστικό περιεχόμενο για ανήλικο και για ενήλικο κοινό, με βάση την παιδαγωγική που απαιτεί η εκάστοτε ηλικιακή ομάδα, τις ανάγκες και τις δυνατότητες που αυτή έχει, τον χώρο και το χρόνο που έχουμε στη διάθεση μας και το είδος της εκδήλωσης.

Οι στόχοι μας

Γενικός στόχος των εκπαιδευτικών μας δράσεων είναι η ευχάριστη απασχόληση των συμμετεχόντων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων.

Σε κάθε μας πρόγραμμα επιχειρούμε μία πολυαισθητηριακή προσέγγιση, ώστε οι συμμετέχοντες να αποκομίσουν όσο το δυνατό περισσότερα οφέλη αλλά και για να προσεγγίσουμε την κλίση και τα ενδιαφέροντα περισσότερων μελών της ομάδας!

Οι ειδικοί παιδαγωγικοί στόχοι διαμορφώνονται εστιασμένοι στην εκάστοτε ομάδα ανάλογα με τις ανάγκες της